АНАЛИЗА И ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА PLATEIA ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА

  • Милена Милетић docent
Ključne reči: софтверски пакет Plateia, пројектовање путева, мени, наредбе

Apstrakt

У оквиру радa приказане су теоријске основе и упутства за кориштење програмског пакета Plateia који се примјењује за пројектовање и реконструкцију путева. При изради пројекта пролази се кроз основне модуле програма: Осе, Ситуација, Уздужни профил, Попречни профили. Кроз рад су дате смјернице за кориштење друга два модула. Приказано је којим то опцијама модули располажу, те дата упутства за примјену појединих опција, а све то пропраћено је примјерима на цртежу.

Reference

[1] Приручник за пројектовање путева у Републици Србији, Београд, 2012
[2] Радовић Н., Шешлија М.: Управљање путном мрежом, Факултет техничких наука, 2017
[3] https://www.scribd.com/doc/306697786/OsnovePrograma-Plateia-i-Ferrovia-priru%C4%8Dnik
[4] https://cgs-labs.rs/plateia/
[5] https://cgs-labs.rs/plateia-osnovni-online-kurs/
[6] http://www.netsys.co.rs/softver/cgsplus/plateia.html
[7] https://www.studioars.com/hr/cgs-labs/plateiaautopath-autosign/
[8] https://partners.cgslabs.com/res/marketing/Online%20training%20courses/Plateia/Basic/Pdf/Poprecni%20profili_srb.pdf
[9] https://www.putevisrbije.rs/images/pdf/harmonizacija/prirucnik_za_projektovanje_puteva/SRDM4-0-projektni-elementi-puta(120506-srb-konacni).pdf
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo