ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ – АНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА СА ПРИМЕРОМ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПЕТЉЕ „ОВЧА”

  • Панта Крстић
Ključne reči: денивелисане раскрснцие, чворишта, спојне рампе, модификована детелина, ауто-пут, вредновање варијанти, идејно решење

Apstrakt

У оквиру рада дате су теоријске основе денивелисаних раскрсница и њихова основна подела, приказани и објашњени основни елементи и дата сва правила и препоруке за пројектовање. Примена наведеног дата је на примеру денивелисаног чворишта „Овча” у оквиру ауто-пута Београд – Зрењанин. Извршена је анализа могућег просторног концепта и предложена су два могућа варијантна решења петље. Након вредновања могућих варијанти усвојено је оптимално решење петље и дато образложење за усвајање. Коначно, за усвојено решење дата је скраћена верзија Идејног пројекта са техничким описом, решењем коловозне конструкције, предмером радова и графичким прилозима који садрже решене елементе хоризонталне и вертикалне геометрије.

Reference

[1] ЈП Путеви Србије, „Приручник за пројектовање путева у Републици Србији,“ Денивелисане раскрснице и прикључци, Београд, 2012.
[2] Ђ. Узелац, Путеви и градске саобраћајнице, Нови Сад: Факултет техничких наука, 2015.
[3] М. Бублин, Џ. Суада, С. Албиновић и М. Поздер, Цестовна чворишта, Сарајево: Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет, 2019.
[4] М. Малетин, А. Војо и Ј. Катанић, „Техничка упутства за пројектовање денивелисаних раскрсница,“ Београд, Грађевински центар, Београд, 2008.
[5] М. Малетин, А. Војо и Ј. Катанић, "Техничка упутства за пројектовање саобраћајница у градовима," Пројектовање денивелисаних раскрсница Београд, Грађевински факултет, 2008.
[6] "Идејни пројекат денивелисане раскрснице Овча на ауто-путу Београд - Зрењанин," Нови Сад, 2022.
Objavljeno
2022-11-09
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo