РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕРМАЛ УЉА У ПРОЦЕСУ ПРЕДЖЕЛИРАЊА ПАСТЕ У ПОГОНУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ PVC ПОДА

  • Александра Максимовић
Ključne reči: температура, регулација, параметри

Apstrakt

Предмет овог рада је анализа тренутног стања регулације температуре термал уља у фабрици за производњу хетерогених PVC подова. Најпре биће детаљно приказан опис система и технолошког процеса који се у њему дешава. Посебан акценат биће на томе како је реализована регулација температуре термал уља и које су кључне компоненте регулационог система. Затим ће бити појашњене све функције и параметри који се могу подешавати у коришћеном регулатору, као и које од њих се користе у конкретном случају. На крају, биће приказани одзии температуре у различитим случаје­вима, након подешених параметара регулатора.

Reference

[1] Др Филип Кулић дипл.инж.ел, Драган Матић дипл.инж.ел., др Веран Васић дипл.инж.ел., мр Ђура Орос, Подешавање параметара PI регулатора температуре аппсорпционог уља у погону екстракције у процесу производње биљних уља, Факултет техничких наука, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6.
[2] „Operating and Installation Instructions Thrust actuator ARI-PREMIO“, 2008, доступно на:
http://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/0040501000-2.pdf
[3] „E5EK Digital Controller User's Manual“, 2018, доступно на: https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/closed/mnu/h085-e1-03_e5ek_discon.pdf?id=1436
Objavljeno
2019-03-10
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo