ODREĐIVANJE PARAMETARA REZANJA PRI IZRADI TELA VENTILA VISOKOG PRITISKA

  • Nikola Grdić
  • Borislav Savković Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo
Ključne reči: Tehnologija obrade rezanjem, obrada nerđajućeg čelika, parametri obrade, novacija procesa obrade

Apstrakt

U okviru ovog rada prikazana je kompletna tehnologija obrade sa izabranim parametrima kod obrade vrlo složenog komada od nerđajućeg čelika i osvrt na najznačajnije probleme u svim operacijama, kao i rešenje svih problema obrade rezanjem sa inovativnim zahvatima procesa rezanja.

Reference

[1] Zeljković M., Tabaković S., Živković A.: CAD/CEA/CAM i CIM sistemi/ Autorizovani rukopis predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015/2016
[2] Kovač P., Milikić D.: Rezanje metala, univerzitetski udžbenik , Fakultet Tehničkih nauka, 1998.
[3] Kovač P., Milikić D,Gostimirović M., Savković B., Sekulić M.: Tehnologija obrade rezanjem, zbirke rešenih zadataka, Univerzitet u Novom Sadu, 2013.
[4] Nedić, B., Lazić M.: Obrada metala rezanjem, Mašinski fakultet- Kragujevac,Stanić, J., Teorija procesa obrade I, Mašinski fakultet, Beograd, 1995
[5] http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/predmeti/Projektovanje%20tehnoloskih%20procesa/_PTP_Vezba7.pdf pristupljeno 5.10.22
[6] https://www.phorn.co.uk/fileadmin/user_upload/media/PDF/2015_Catalogue_Sub-Sections_EN/2015_Super-Mini_Catalogue_Chapters/Supermini_catalogue_chapters_106_107__108__10P__111__11P__114__116__18P.pdf pristupljeno 03.10.22
[7] https://www.sandvik.coromant.com/en-us/products/corodrill_880/pages/how-to-use.aspx pristupljeno 05.10.22
[8] https://www.guhring.com/ProductsServices/ViewProductLine/RT-100-XF pristupljeno 2.10.22
Objavljeno
2023-01-07