UTVRĐIVANjE RASA PASA I MAČAKA UPOTREBOM KONVOLUCIONIH NEURONSKIH MREŽA

  • Petar Nikolić
Ključne reči: klasifikacija slika, konvolucione neuronske mreže, augmentacija podataka, aktivno učenje, psi, mačke

Apstrakt

U radu su predložena dva pristupa rešavanju problema utvrđivanja rase pasa i mačaka na slikama. Prvi pristup predstavlja klasifikaciju u jednom koraku u kojem se utvrđuje rasa životinje bez prethodnog utvrđivanja njene vrste. U drugom pristupu, rasa se utvrđuje u dva koraka – u prvom se određuje vrsta životinje, dok se u drugom slika prosleđuje specijalizovanom klasifikatoru koji utvrđuje rasu u okviru prethodno utvrđene vrste. Implementacija oba pristupa zasniva se na upotrebi konvolucionih neuronskih mreža, kao i tehnike augmentacije podataka. Dodatno, kod oba pristupa ispitan je i uticaj primene tehnike aktivnog učenja.

Reference

[1] https://www.dogbuddy.com/ (приступљено у октобру 2022.)
[2] https://www.meowtalk.app/ (приступљено у октобру 2022.)
[3] https://relaxmycat.com/ (приступљено у октобру 2022.)
[4] Zisserman, Andrea Vedaldi Andrew, and C. V. Jawahar. "Cats and dogs." IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2012.
[5] Settles, Burr. “Active Learning Literature Survey.” (2009).
Objavljeno
2023-03-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo