АНАЛИЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ НЕСРЕЋА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

  • Gordan Stojić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Несреће, незгоде, путни прелази, железнички саобраћај, безбедност железничког саобраћаја

Apstrakt

У оквиру овог истраживачког рада анализиране су  железничке несрећа на путним прелазима на територији АП Војводине у периоду од 2016. до 2021. године. Друштвени трошкови које проузрокују ове несреће су веома високи и доводе до смањења безбедности саобраћаја. Из тог разлога анализа ових нежељених догађаја нам је веома важна како бисмо уочили одговарајуће трендове у погледу њихове просторне и временске појаве и одредили одговарајуће превентивне мере како бисмо смањили њихову појаву у будућности

Reference

[1] Ерцеговац П., докторска дисертација: Модел за процену и компарацију ризика од настанка несрећа и незгода на путно-пружним прелазима, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2021.
[2] Стојић Г., Танацков И., Ерцеговац П., Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно - пружним прелазима на територији АП Војводине, 2022.
[3] Шолак Њ., Статистика у економији и менаџменту, Младеновац, 1999.
[4] Стојић Г, материјал са предавања и вежби из предмета Моделирање у саобраћају и транспорту, Факултет техничких наука у Новом Саду.
Objavljeno
2023-01-09