PREGLED RASPOLOŽIVIH SOFTVERA ZA SOLARNE ELEKTRANE

  • Andrea Gavrilović
  • Vladimir Katić
Ključne reči: solarni paneli, fotonaponski sistemi

Apstrakt

U ovom radu je dat pregled i opisan rad u raspoloživim fotonaponskim softverima. U cilju nastavka prethodnih istraživanja na temu komparacije fotonaponskih softvera zadate su njihove karakteristike na osnovu kojih je po datim kriterijumima izvršena komparacija. Zatim je urađena simulacija u softveru koji se pokazao kao softver sa najvećim dijapazonom opcija.

Reference

[1] I. Petrović, Z. Šimić, M. Vražić, “Comparison of PV plant energy generation prediction tools with measured data”, Przeglad Elektrotechnzny, No 89, pp. 6, 2013.
[2] D.K. Sharma, V. Verma, AP. Singha, “Review and Analysis of Solar Photovoltaic Softwares”, International Journal of Current Engineering and Technology, Vol.4, no.2, 2014, Available On-line: http://inpressco.com/wp-content/uploads/2014/04/Paper48725-731.pdf
[3] S. Sinha, S.S. Chandel, “Review of software tools for hybrid renewable energy systems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 32, April 2014, pp.192-205.
[4] M. Lalwani, M. Kothari, D.P. Singh, “Investigation of Solar Photovoltaic Simulation Softwares”, Vol. 1, no. 3, pp. 585–601, 2010.
[5] M. Petronijević, V. Katić, „Projektovanje fotonaponske elektrane – pregled softverskih alata“, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, God.27, Br.5, 2012, pp.1025-1028.
[6] M. Repac, “Pregled softvera za modelovanje FN elektrana”, Diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
[7] M. Mega, "Komparativna analiza softvera za projektovanje FN krovnih sistema", Diplomski rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[8] T. Savčić, “Pregled softverskih alata za simulaciju rada fotonaponskih sistema”, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[9] A. Gavrilović, „Pregled raspoloživih softvera za solarne elekrane“, Master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
Objavljeno
2019-03-09
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo