ПРОЈЕКАТ МОСТА ДУШАНОВАЦ-ПРАХОВО НА СТАЦИОНАЖИ КМ 6+734.824 ЛЕВО И КМ 6+801.266 ДЕСНО

  • Маја Драгичевић
  • Игор Џолев Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: aрмиранобетонска-преднапрегнута конструкција, монтажни „Т” носачи, статички прорачун и димензионисање, европски стандарди

Apstrakt

У овом раду приказана је анализа армиранобетонске- преднапрегнуте конструкције са монтажним начином градње распонске конструкције, према важећим европским стандардима. Усвојеним статичким системом остварена је монолитна веза средњих стубова и распонске конструкције, чиме је избегнут значајан број лежишта. Урађен је статички прорачун, димензионисање и усвајање арматуре. Поузданост прорачуна је контролисана упоредним креирањем нумеричког рачунског модела у два различита програмска пакета.

Reference

[1] Мишко Гуњача: Приручник за пројектовање, надзор код изградње и изградњу мостовских конструкција према SRPS EN 1990-1998/NA, 2021.
[2] SRPS EN 1993-5:2012 Еврокод 3 - Пројектовање челичних конструкција – Део 5: Шипови.
[3] Андрија Рашета, Игор Џолев: Пројектовање бетонских и металних мостова, део Бетонски мостови, Радни материјал за предавања и вежбе, 2022.
[4] O Brooker,P A Jackson, S W Salim: Concise Eurocode 2 for bridges, 2009.
[5] SRPS EN 1991-1-1:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-1: Општа дејства - Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде.
[6] SRPS EN 1991-1-3:2017 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-3: Општа дејства - Оптерећења снегом.
[7] SRPS EN 1991-1-4:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-4: Општа дејства - Дејства ветра.
[8] SRPS EN 1991-1-5:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 1-5: Општа дејства - Топлотна дејства.
[9] SRPS EN 1991-2:2012 Еврокод 1 - Дејства на конструкције - Део 2: Саобраћајно оптерећење на мостовима.
[10] Tower 8.0, 2022, https://www.radimpex.rs/sr/tower
[11] SRPS EN 1998-2:2012 - Еврокод 8 - Пројектовање сеизмички отпорних конструкција - Део 2: Мостови.
[12] SRPS EN 1998-5:2012 - Еврокод 8 - Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 5: Темељи, потпорне конструкције и геотехнички аспекти.
[13] SRPS EN 1997-1:2017 - Еврокод 7 - Геотехничко пројектовање - Део 1: Општа правила.
[14] Вања Алендер: Претходно-напрегнути бетон, 2003.
[15] SRPS EN 1992-2:2014 Еврокод 2 –Пројектовање бетонских конструкција - Бетонски мостови - Правила пројектовања и конструисања.
[16] SRPS EN 1992-1-1/NA:2015 Еврокод 2 –Пројектовање бетонских конструкција - Део 1-1: Општа правила и правила за зграде - Национални прилог.
[17] SRPS EN 1992-1-1:2015 Еврокод 2 –Пројектовање бетонских конструкција - Део 1-1: Општа правила и правила за зграде.
[18] Sofistik, 2022, https://www.sofistik.de/
Objavljeno
2023-01-09