МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ОДВОДЊАВАЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПРИМЕРУ ПЕТЉЕ ВЕЛИКА ДРЕНОВА АУТОПУТ Е-761

  • Оливера Марковић
Ključne reči: Атмосферске воде, Канализациона мрежа, Хидраулички прорачун, URBANO CANALIS

Apstrakt

Предмет овог рада јесте методологија пројектовања одводњавања саобраћајних површина, приказана на примеру петље Велика Дренова која се налази у склопу аутопута Е-761. Обрађене су теоретске основе хидролошке анализе и хидрауличког прорачуна које су неопходне за одводњавање атмосферских вода са саобраћајнице.. За хидраулички прорачун је кориштен софтферски пакет "URBANO CANALIS “.Улазни подаци за прорачун су преузети са сајта Хидрометеоролошког завода Републике Србије док су формуле као и потребни подаци о самом начину пројектовања преузети из Приручника за пројектовање путева (ЈП Путеви Србије).

Reference

[1] Бабић Младеновић М., Уређење водотока, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд. 2018.
[2] Јавно предузеће Путеви Србије.,Приручник за пројектовање путева у Републици Србији – 8.3. систем за одводњавање, Београд, 2011.
[3] Колаковић С., Хидротехничке мелиорације, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2006.
[4] Петровић Ј., скрипта, Увод у хидрологију, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2001.
[5] Стипић М., скрипта, Комунална хидротехника део 2 – Каналисање насеља, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2019.
[6] Хајдин Г., Механика флуида, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 1980.
[7] Хидрометеоролошки завод Републике Србије.
Objavljeno
2022-11-09