АНАЛИЗА ЗАМОРНОГ ПОНАШАЊА ТРАНСПОРТНЕ ТРАКЕ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

  • Лука Куцурски
  • Никола Иланковић
Ključne reči: композити, заморно понашње, транспортна трака, метода коначних елемената

Apstrakt

Циљ овог рада је да се истраже и поставе основе за анализу замора композитних материјала применом симулација. На самом почетку дате су теоријске основе из области композита и замора материјала. Након тога, помоћу софтверског пакета Autodesk Inventor Nastran, представљен је детаљан приказ дефинисања ламинарних композита као и поставака анализе замора у софтверу. На крају је обрађена заморна анализа транспортне траке, чиме се добила јасна слика предности и тренутних недостатака софтвера као и смернице за правце даљих истраживања.

Reference

[1] Kolonja B., Knežević D., „Transport u pripremi mineralnih sirovina“, 2000.
[2] Pirić E., „Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera“, 2015.
Objavljeno
2023-01-03
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo