ADAPTACIJA I ANALIZA SELENIUM TESTOVA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU

  • Boško Šogura
Ključne reči: Selenium, automatski testovi, Page Object obrazac, WebDriver

Apstrakt

U okviru ovog rada opisan je Selenium radni okvir za implementaciju veb automatskih testova. Manipulisanje i izvršavanje akcija nad elementima veb stranice pomoću WebDriver-a. Upotreba Page Object obrasca kao najbolje prakse prilikom kreiranja test scenarija. Analiza test scenarija u najpopularnijim pretraživačima.

Reference

[1] http://toolsqa.com/selenium-webdriver/automation-framework-introduction/ (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] https://www.seleniumhq.org/ (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] "The Architecture of Open Source Applications: Selenium WebDriver". www.aosabook.org. (pristupljeno u septembru 2018.)
[4] https://www.swtestacademy.com/selenium-webdriver-api/ (pristupljeno u oktobru 2018.)
[5] http://www.assertselenium.com/automation-design-practices/page-object-pattern/ (pristupljeno u oktobru 2018.)
[6] https://www.guru99.com/page-object-model-pom-page-factory-in-selenium-ultimate-guide.html (pristupljeno u oktobru 2018.)
[7] https://www.icodefactory.com/about (pristupljeno u oktobru 2018.)
Objavljeno
2019-03-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo