ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЗЕМЉОТРЕСА ЗА ХЕ „ЂЕРДАП II“

  • Невена Станковић
  • Слободан Шупић
Ključne reči: Процена ризика, земљотрес, хидротехнички објекат, сеизмичка безбедност

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од земљотреса за хидротехнички објекат  „Ђердап II”, укључујући и његове помоћне објекте који се налазе на територији општине Неготин. Поступак процењивања и садржај Процене су у складу са Упутством о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Рад пружа увид у понашање брана при ударима сеизмичке енергије, као и што се бави питањем њиховe сеизмичкe безбедности.

Reference

[1] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 87/2018)
[2] Упутствo о методологији за израду процене ризика („Сл. гл. Републике Србије“, br. 80/2019)
[3] Републички сеизмолошки завод Србије
Objavljeno
2022-12-07
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara