PLANIRANJE PROIZVODA I USLUGA U PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANJA

  • Siniša Delić
Ključne reči: strateški menadžment, analiza tržišta, segmentacija tržišta, razvoj novog proizvoda

Apstrakt

U radu će biti prikazana konditorska industrija, trendovi, kao i sama konkurencija kako bi se shodno time uveo odgovarajući proizvoda koji će doprineti diverzifikaciji, ali i profitu kompanije Atlantic Štark. Nakon prepoznavanja trendova i konkurencije planira se kreiranje persona koji će koristiti taj proizvod. Nakon kreiranja proizvoda potrebno je izvšiti promociju koja će pomoći kupcima da se sa njim upoznaju. Poslednja dva koraka predstavljaju finansije i terminski plan koji su u isto vreme i odlučujući faktori u realiziji samog plana.

Reference

[1] Robbins, S.P, Coulter, M.A.: Management. Pearson Education, 2012.
[2] White, C.: Strategic Management. Pearson Education, 2004.
[3]http://www.stark.co.rs/cms/index.aspx?pageid=70&menuid=29 (pristupljeno u julu 2022. godine)
[4] www.stark. co.rs (pristupljeno u julu 2022. godine)
Objavljeno
2022-12-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment