ПРОЦЕНА РИЗИКА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ ОД ПОЖАРА И ЗЕМЉОТРЕСА

  • Јелена Јовановић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: пожар, земљотрес, процена ризика, управљање ризиком

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од пожара и земљотреса за Српско народно позориште у Новом Саду. Поступак процењивања и садржај процене усаглашени су са Упутством о методологији за израду процене ризика од катастрофа. У складу са резултатима процене ризика, предложене су мере за смањење истог на прихватљив ниво.

Reference

[1] Упутство o методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл..гл.Републике Србије“, br. 80/2019).
[2] Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 76/2010)
Objavljeno
2022-12-07
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara