ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТЕГАНОГРАФСКОГ СИСТЕМА УПОТРЕБОМ ТЕХНИКЕ СУПСТИТУЦИЈЕ БИТА НАЈМАЊЕ ВАЖНОСТИ

  • Емина Турковић Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: стеганографија, LSB метода, сликовна стеганографија, стеганографски медијум, најмање значајан бит

Apstrakt

Појам „стеганографија“ обично се веже за скривање или прикривање података и информација. У првом делу рада описан је историјски развој стеганографије, њени основни појмови и њена примена. Затим је извршена класификација стеганографије на основу техника коришћених за скривање података, на техничку, лингвистичку и дигиталну стеганографију. Акценат је стављен на подврсту дигиталне стеганографије чији носилац је слика – сликовну стеганографију. Детаљно је описана њена LSB метода, коришћена за имплементацију система који је израђен у оквиру овог рада. Приказани су дизајн и имплементација стеганографске апликације која имплементира LSB методу. Коначно, имплементирани систем је демонстран помоћу низа слика графичког корисничког интерфејса.

Reference

[1] Sara Khosravi, Mashallah Abbasi Dezfoli, Mohammad Hossein Yektaie, A new steganography method based HIOP (Higher Intensity Of Pixel) algorithm and Strassen's matrix multiplication, Journal of Global Research in Computer Science, Vol. 2, No. 1, 2011.
[2] “Steganografija”, 2006. – https://www.cis.hr/www.edicija/LinkedDocuments/C CERT-PUBDOC-2006-04-154.pdf [pristupljeno: jul 2022.]
[3] M. Hariri, R. Karimi, M. Nosrati, An introduction to steganography methods, World Applied Programming. 2011 Aug.
[4] Stevan Gostojić, „09 Kriptologija“ 2022.
Objavljeno
2022-11-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo