ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI IZRADE ŠTAMPAJUĆIH ELEMENATA FLEKSO ŠTAMPARSKE FORME POMOĆU DLP 3D TEHNOLOGIJE

  • Danica Vićentić
  • Sandra Dedijer
Ključne reči: DLP tehnologija, flekso štamparske forme

Apstrakt

Flekso tehnika štampe beleži najveću inovativno-tehnološku ekspanziju i imajući na umu njen značaj za grafičku industriju i s druge strane tehnologiju 3D štampanja, koja trenutno cveta, javila se potreba za testiranjem mogućnosti kreiranja fleksografske štamparske ploče 3D tehnologijom štampanja. U okviru ovog rada ispitivana je mogućnost izrade flekso štamparske forme, odgovarajućih debljina, sa zadovoljavajućom reproduk­cijom štampajućih elemenata u vidu linija i tačaka odgova­rajućih širina, odnosno prečnika, postupkom DLP (Direct Light Processing) 3D tehonologije štampe. Na osnovu mikroskopskuh snimaka reprodukovanih štampajućih elemenata forme a potom merenja prečnika, odnosno širina štampajućih elemenata u odgovarajućem softveru i analize njihove tačnosti reprodukcije, ukazano je na potencijalne mogućnosti izrade kao i nedostatke.

Reference

[1] Focus Label Machinery, “WHAT ARE FLEXOGRAPHIC PRINTING PLATES?”, [Online] Dostupno na: https://blog.focuslabel.com/what-are-flexographic-printing-plates, [Pristupljeno 30.03.2021.]
[2] MakerBot Industries, “WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND 3D PRINTERS?”, [Online] Dostupno na: https://www.makerbot.com/stories/design/types-of-3D-printing-technologies/, [Pristupljeno 10.05.2021.]
[3] Renmei Xu, James C. Flowers, “Flexographic Platemaking Using Rapid Prototyping Technologies”, [Online] Dostupno na: https://www.flexoglobal.com/flexomag/09-January/flexomag-xu.htm, [Pristupljeno 10.05.2021.]
[4] Shahrubudina N., Leea T.C., Ramlana R.,”An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications”, [Online] Dostupno na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2351978919308169, [Pristupljeno 10.05.2021.]
Objavljeno
2022-09-08