ПРИМЈЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ КОД ОБЈЕКАТА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

  • Dragiša Gutović
Ključne reči: Топлотна пумпа, GeoT*SOL, енергетска ефикасност

Apstrakt

Задатак овога рада јесте да пред­стави топлотне пумпе као енергетски и еколошки добро решење у системима гријања који се користе у стам­бене сврхе. Описан је основни принцип на коме се заснива рад топлотне пумпе, топлотни извори које она користи и дата је основна подјела топлотних пумпи које се највише користе у овакве сврхе. При­казана је симулација топлотне пумпе ваздух/вода која се користи за гријање и припрему топлоте потрошне воде у домаћинству за три основна случаја: високо, просјечно и ниско енергетски ефикасан објекат. Спро­ведена је анализа како енергетска ефикасност објекта утиче на енергетске, еколошке и економске параметре.

Reference

[1] А. Ченејац, Р. Бјелаковић, А. Анђелковић, Некон-венционални системи грејања: теоријске основе, примена и примери прорачуна, Факултет техничких наука – Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2017.
[2] Б. Јаћимовић, С. Генић, Топлотне операције и апарати, Машински факултет, Београд, 1992.
[3] GeoT*Sol софтвер за прорачун топлотних пумпи, www.valentin-software.com
Objavljeno
2019-03-06
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo