АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА СУШЕЊА ДРВЕТА СА СТАНОВИШТА КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ

  • Вук Маровић
  • Дамир Ђаковић
Ključne reči: сушење дрвета, топлотна пумпа, техно-економска анализа

Apstrakt

Циљ рада јесте представљање неколико различитих метода сушења дрвета и анализа њихових перформанси на примеру две врсте дрвета (букви и бору). Посебан акценат анализе је на енергетским перформансама уз урађену економску анализу. Упоредно је анализирaно сушење обе врсте дрвета у конвенционалној сушари коришћењем три различите врсте горива за погон котла и у сушари са топлотном пумпом, са претходним природним сушењем и без њега. Резултати су показали да методе сушења које имају боље перформансе са енергетског аспекта не морају нужно бити профитабилније.

Reference

[1] Томић Б. Сушење дрвета. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1981.
[2] https://extension.unh.edu/resource/design-considerations-lumber-pile-covers-air-dry-yards (приступ остварен 01. 06. 2022.)
[3] Mujumdar A.S. Handbook of Industrial Drying. CRC 2006.
[4] Колин Б. Хидротермичка обрада дрвета. Београд: Југославијапублик, 2000.
[5] Рекнагел Х., Шпренгер, Шрамек, Чеперковић З. Грејање и климатизација Врњачка Бања: Интерклима – графика, 2004.
Objavljeno
2022-09-01