RAD CENTRIFUGALNIH PUMPI SA VISOKOVISKOZNIM I NENJUTNOVSKIM FLUIDIMA

  • Dejan Vurdelja
Ključne reči: Visokoviskozni fluidi, nenjutnovski fluidi, centrifugalne pumpe

Apstrakt

Predmet rada je uticaj visokoviskoznih i nenjutnovskih fluida na rad centrifugalne pumpe. Kroz šest poglavlja date su teorijske osnove njutnovskih i nenjutnov­skih fluida, izvršena je klasifikacija pumpi i pobrajane oblasti u kojoj se svaka od pumpi koristi, prikazan način proračuna karakteristika centrifugalne pumpe, prikazan proračun karakteristika centrifugalne pumpe za vodu, maslinovo ulje, 100% glicerol i suspenzije pepela, te je dat kratak komentar dobijenih rezultata.

Reference

[1] Bukurov Maša, Bikić S, Tašin S.(2022). „Nenjutnovski fluidi“,Fakultet tehničkih nauka, FTN skripta, Novi Sad.
[2] Johann Friedrich Gülich (2010). „Centrifugal Pumps“ Second edition, ISBN 978-3-642-12823-3
[3] Vlatko V.Vuković (1996). „Uvod u hidropneumatsku tehniku”, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu MP “STYLOS”, Novi Sad.
[4] KSB „ Selecting Centrifugal Pumps“ (2005). KSB Aktiengesellschaft,Communications (V5),67225 Frankenthal / Germany, ISBN 3-00-017841-4
[5] Sunil Chandel, S.N. Singh and V.Seshadri. (2011) „ A comparative study on the performance characteristics of centrifugal and progressive cavity slurry pump with high concentration fly ash slurries“ ,Department of Mechanical Engineering, DIAT (DU), Pune, India, Taylor & Francis Group, LLC . DOI: 10.1080/02726351.2010.503264
Objavljeno
2022-09-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo