MOGUĆNOST PRIMENE VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA SA MALIM SETOM PODATAKA PRI MODELOVANJU RAVNOMERNOSTI KRETANJA KLIZAČA MAŠINA ALATKI

  • Aleksandar M. Živković Fakultet tehničkih nauka
  • Dejan Marinković Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Veštačka inteligencija, Veštačke neuronske mreže, NU mašine alatke

Apstrakt

U ovom radu prikazana je analiza eksperimentalnih rezultata primenom veštačkih neuronskih mreža. Na osvnovu dobijenog plana eksperimenta po Tagučiji planu izvršena su eksperimentalna ispitivanja na opitnom uređaju. Nakon toga izvedena je obrada rezultata pomoću sistema veštačkih neuronskih mreža sa variranim brojem ulaza i jednim izlazom.

Reference

[1] Kumar, R.: Artificial Intelligence – Basics, Machine Learning and Cognition in Enterprises, pp. 33-49, 2017.
[2] Zupan, J.: Basics of artificial neural networks, Nature-Inspired Methods in Chemometrics: Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks, pp. 199-229, 2003.
[3] Marić, V. M.:Ispitivanje ravnomernosti kretanja klizača mašina alatki, Diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 86 str, 1977
[4] Alan, D. B., William, A. D., Jacob, N. I.:Origin and Characterization of Different Stick-Slip Friction Mechanisms, Langmuir, Vol. 12, pp. 4559-4563, 1996.
[5] Poll, G.W.: Life Cycle Engineering and Virtual Product Development – the Role of Trybology, Tribology and Interface Engineering Series, Vol 48, pp. 15-28, 2005.
[6] Miljković, Z., Aleksendrić, D.: Veštačke neuronske mreže, Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2009.
[7] Macukow, B.: Neural Networks – State of Art, Brief History, Basic Models and Architecture, Autorizovani rukopis predavanja,Faculty of Applied Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology, Poljska.
[8] Marinković, D.: Analiza uzicaja pojedinih parametara na ravnomernost kretanja klizača mašina alatki, Diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021.
Objavljeno
2022-11-02