VEKTORSKO UPRAVLJANJE SINHRONOM MAŠINOM SA STALNIM MAGNETIMA

  • Slavica Gajić
  • boris Dumnić
Ključne reči: sinhrona mašina sa stalnim magnetima, matematički model, parametri mašine, vektorsko upravljanje, simulacioni model mašine

Apstrakt

Sinhrona mašina sa stalnim magnetima je mašina naizmenične struje koja poseduje trofazni stator iste konstrukcije kao i kod asinhrone mašine, ali rotor je drugačiji i poseduje površinski postavljene stalne mag­nete. Karakteristike sinhrone mašine sa stalnim magneti­ma postaju sve bolje i bolje sa napretkom tehnologije elektromagnetnih materijala. Sada se sinhrone mašine sa stalnim magnetima koriste u raznim oblastima zbog svoje robusnosti, visoke efikasnosti, male težine i dimenzija. Zbog prethodno navedenih prednosti, posebno visoke efi­kasnosti, sinhrone mašine sa stalnim magnetima se sve vi­še koriste u industriji i ključan su deo opreme koja se ko­risti u obnovljivim izvorima električne energije. U okviru ovog rada prikazan je matematički model sinhrone maši­ne sa stalnim magnetima, date su metode za određivanje parametara i opisano je vektorsko upravljanje. Na kraju rada je predstavljen simulacioni model sinhrone mašine sa stalnim magnetima napravljen u Matlab/Simulink programu.

Reference

[1] Steve Evon, Robbie McElveen and Michael J. Melfi, Permanent Magnet Motors for Power Density and Energy Savings in Industrial Applications," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 44, no. 5, pp. 1360-1366, 2008.
[2] Vladan Vučković, Opšta teorija električnih mašina, Nauka Beograd, 1992.
[3] Darko P. Marčetić, Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima, FTN Izdavaštvo, 2014.
[4] Veran Vasić, Đura Oros, Energetska elektronika u pogonu i industriji, FTN Izdavaštvo, 2010.
Objavljeno
2019-03-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo