KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE I COST BENEFIT ANALIZA NJENOG ULAGANJA

  • Sonja Trpovski
  • Marko Nedić
Ključne reči: kompenzacija reaktivne snage, Cost-benefit analiza, mrežni analizator

Apstrakt

U radu je razmatran pojam kompenza­cije reaktivne snage i benefita ulaganja u primenu sistema za kompenzaciju. Pre svega, data je teoretska osnova i pojašnjenje reaktivne snage. Definisana je kompenzacije reaktivne snage, način određivanja potrebne snage kompenzacije, kao i način kompenzacije reaktivne snage kroz sve tipove. Dati su uređaji koji učestvuju u kompen­zaciji, što kao analizatori, što kao sami kompenzatori. Teoretski osnov i pojam Cost – benefit analize (CBA) su dati uz detaljne načine izrade kvalitetne CBA. Opisan je instrument Metrel PowerQ4 koji je korišćen za praktični deo u radu. Jasni i detaljni koraci za pripremu i način snimanja i korišćenja instrumenta u eksploataciji, koji su poslužili i kao osnova prilikom korišćenja za samo mere­nje na predmetnom sistemu. Rezultati merenja na pred­metnom sistemu dati su uz CBA u konkretnom slučaju.

Reference

[1] M.B.Kostić: Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija, Drugo, prošireno izdanje, Akademska misao, Beograd, 2005.
[2] P.Jovanović: Upravljanje investicijama, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2006.
[3] B.Mašić: Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009.
[4] M.Ivaniš, S.Slović: Uloga i značaj cost-benefit analize u investicionom menadžmentu, Pravno-Ekonomski Pogledi br. 1/2013.
[5] Metrel, PowerQ4, MI 2592, Instruction manual, Version 1.2, Code No. 20 751 551, 2009.
Objavljeno
2019-03-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo