ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

  • Sonja Trpovski
  • Borivoj Jovanović
Ključne reči: Громобранска инсталација, испитивање, отпорност уземљивача

Apstrakt

У раду су презентовани основни елементи који чине једну громобранску инсталацију, као и важност редовне контроле истих. Приказане су неке од најчешћих метода мерења отпора распростирања уземљивача, са својим предностима и манама, као и начини на који се могу избећи нетачни резултати мерења. У једном примеру дати су резултати мерења отпорности уземљивача, са тумачењем добијених вредности и предлогом мера за отклањање наведених недостатака.

Reference

[1] Заштита објеката од атмосферских пражњења, Љубомир Герић, Милан Савић, Чедомир Вујовић, Нови Сад, 2001.
[2] Основни принципи пројектовања у мрежама средњег и ниског напона, Страхил Ј. Гушавац, Нови Сад, 2014.
[3] Заштита објеката од атмосферског пражњења, Драган Вићовић, Зоран Хаџић, Београд, 2008.
[4] Српски стандард SRPS EN 62305-3, Заштита од атмосферског пражњења – Део 3: Физичко оштећење објеката и опасност по живот, Институт за стандардизацију Србије, 2017.
[5] PROFITEST 0100S-II+ operating instructions, GOSSEN METRAWATT
[6] Earth/Ground measurement guide, Earth/Ground resistance and soil resistivity testers, Chauvin Arnoux, 2010 – Ed.1
Objavljeno
2019-03-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo