OSETLJIVOST REŽIMA DISTRIBUTIVNE MREŽE NA PROMENU OPTEREĆENJA I VREDNOSTI PARAMETARA

  • Zoran Sikirica
Ključne reči: Distributivne mreže, proračun tokova snaga, netehnički gubici, osetljivost

Apstrakt

U radu je analiziran problem neteh­ničkih gubitaka u distributivnim mrežama kao i osetljivost distributivnih mreža na promenu parametara i optere­ćenja. Izvršena je klasifikacija uzroka i posledica tih gubitaka. Analiza osetljivosti režima distributivne mreže na promene njenog opterećenja i parametara mreže izvršena je na osnovu proračuna tokova snaga. Program za proračun tokova snaga realizovan je u programskom jeziku Fortran.

Reference

[1] D.Bekut, V.Dabić D.Popović, Specijalizovani DMS Algoritmi; Prosveta, Novi Sad, 2011.
[2] D.Jakus, I.Penović, R.Goić: Distribucija električne energije, Fakultet elektrotehnike i strojarstva, Split, 2008.
[3] P.Vidović: Nesimetrični tokovi snaga distributivnih mreža; Novi Sad, magistarska teza, Fakultet Tehničkih Nauka, novembar 2008.
[4] V.Strezorski: Osnovi elektroenergetike (elektroenergetski sistemi); radni materijal, školska 2002/2003.god.
[5] D.Stojanović, L.Korunović: Analiza režima distributivnih mreža pri promeni opterećenja, Proc. 49th ETRAN Conference, Budva, June 5-10, Vol. I: Elektronski fakultet u Nišu, 2005.
[6] D.Stojković, Tehnički i komercijalni gubici u distributivnim mrežama, FTN, diplomski rad, 2006.
[7] J.Samardžija, Netehnički gubici u distributivnim mrežama, FTN, master rad, 2016. J. Samardžija.
[8] S. Žutobradić, Ž. Rajić, L. Wagmann, H. Miličić: Analiza problematike gubitaka električne energije u distribucijskim mrežama članica EU, Umag, 2010.
[9] D. Radojčić, Netehnički gubici, FTN, master rad, 2015.
[10] Zadaci iz energetskih transformatora
[11] D.Rajičić, R.Taleski: Two Novel Methods for Radial and Weakly Meshed Network Analysis; Electric Power Systems Research 48, pp. 79-87, December, 1998.
Objavljeno
2019-03-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo