UTICAJ IZMENE REŽIMA SAOBRAĆAJA NA KVALITET USLUGE - STUDIJA SLUČAJA LINIJA BROJ 2 NOVI SAD

  • Maja Romandić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
  • Pavle Pitka
Ključne reči: Javni prevoz, kvalitet usluge, vreme vožnje putnika

Apstrakt

Povremeno zatvaranje pojedinih delova ulične mreže u gradu dovodi do potrebe za izmenama režima saobraćaja, a između ostalog i do promena trasa pojedinih linija. Privremene, nove trase linije u zavisnosti od situacije predstavljaju manju ili veću devijaciju u odnosu na postojeću trasu, što može različito da utiče na kvalitet usluge. Takođe, ulična mreža često dozvoljava više varijanti trasa jedne linije. U okviru ovog rada biće predstavljena analiza uticaja izbora varijantnih rešenja na kvalitet usluge javnog gradskog prevoza putnika.

Reference

[1] Banković, Radovan, Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1994.
[2] Fakultet tehničkih nauka, Smart plan - prikupljanje podataka „prva faza“ - Istraživanje u javnom gradskom prevozu putnika, Novi Sad, 2017.
[3] Gladović, Pavle, Tehnologija drumskog saobraćaja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003.
[4] Gladović, Pavle, Sistem kvaliteta u drumskom transportu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
Objavljeno
2022-09-08