Поређење оптерећења компоненти клипног механизма Боксер-2 и V-2 мотора

  • Nikola Crnogorac
Ključne reči: Мотор СУС, Мотоцикл, Оптерећење рукаваца, Боксер-2, V-2

Apstrakt

Тема рада представља упоредна анализа утицаја концепције градње мотора (конструкције) на оптерећења компоненти клипног механизма – летеће и главне рукавце, као и летећа и главна лежишта. Да би се добили резултати потребни за анализу, компоненте клипног механизма измоделоване су коришћењем софтвера за 3D моделовање, одакле су узете димензије и масени параметри. Да би се добило дејство покретачке силе целог механизма (силе притиска гасова) у софтверу за једнодимензиону гасну анализу направљен је модел једног меродавног цилиндра, чији су излазни параметри закони промене притиска у цилиндру током једног радног циклуса. Познавањем геометрије, масених параметара и покретачке силе, извршена је динамичка симулација, чији су резултати заправо тема овог рада – оптерећење рукаваца и лежишта клипног механизма. Након добијања резултата извршена је њихова упоредна анализа. На крају је извршена оцена резултата, наведене су предности и мане рада, као и могућност за даља истраживања.

 

Reference

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_motorcycle, приступљено у мају 2022.
[2] R. Gilani, „Engine Simulation Model for a Formula SAE Race Car: Applied Design, Development, Correlation and Optimization,“, Master Thesis, LuLea University of Technology, Lulea, 2011.
[3] М. Чавић, М. Костић / М. Злоколица, Пренос снаге и кретања, Нови Сад: Фалкутет техничких наука, 2014.
Objavljeno
2022-09-03