АНАЛИЗА СТАЊА И РАЗВОЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА НАСЕЉА КОВИЉ

ANALYSIS OF STATE AND SEWAGE DEVELOPMENT OF WASTEWATER OF SETTLEMENT KOVILJ

  • Војко Шаркановић
  • Матија Стипић
Ključne reči: Канализација употребљених вода, Подобност мреже, Анализа капацитета, Студија санације, Хидрауличка анализа

Apstrakt

У раду је проучаван генерални пројекат канализације употребљених вода насеља Ковиљ у циљу анализе стања и развоја постојеће канализације. Испитана је подобност канализационе мреже постојећег стања за период до 25 година, анализа капацитета мреже у случају доласка индустрије, као и максимална оптерећеност коју пројектовани канализациони систем може да прихвати. С тим у вези, направљена је студија потребне санације постојеће мреже у случају драстичног повећања продукције отпадних вода. Хидрауличка анализа одвођења отпадних вода са предметног подручја извршена је преко програмског пакета EPA SWMM 5.1.

Reference

[1] Писана предавања: доц. др Матија Стипић, Комунална хидротехника, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2016
[2] Хајдин Георгије: Механика флуида књига прва Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, Београд, 2002
[3] Милојевић Милоје, Снабдевање водом и каналисање насеља, Научна књига, Београд, 1987
[4] SWWM5- uputstvo za upotrebu
Objavljeno
2019-09-24
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo