ISTRAŽIVANJE USPEŠNOSTI OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH IZ ZAŠTITE OD POŽARA

  • Ivana Božović
Ključne reči: edukacija, osnovna obuka, zaštita od požara, anketiranje, studenti, zaposleni

Apstrakt

U ovom radu prikazani su rezultati znanja iz oblasti zaštite od požara koji su dobijeni putem anketiranja studenata na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i u četiri preduzeća. Cilj istraživanja je da se ukaže na značaj sprovođenja kontinuirane obuke iz zaštite od požara za zaposlena lica.

Reference

[1] Zakon o zaštiti od požara, "Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015
[2] Pravilnika o minimumu sadržine dela Programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara ("Službeni glasnik SRS", br. 40/90)
Objavljeno
2019-01-31
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara