OBRADA SLIKE U PROSTORNOM I FREKVENCIJSKOM DOMENU

  • Marina Becin
Ključne reči: Obrada slike, Prostorni domen, frekvencijski domen, Furijeova transformacija, tekstura, detekcija teksture

Apstrakt

U ovom radu opisane su metode obra­de slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Naglasak je stavljen na frekvencijski domen i prepoznavanje tekstu­re na slici preko Furijeovog spektra, što je i prikazano u eksperimentalnom delu rada.

Reference

[1] R. C. Gonzales, R. E. Woods, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, Inc, 2002.
[2] B. Osgood, “The Fourier Transform and its Aplications”, Stanford University
[3] T. Acharya, A. K. Ray, “Image processing: Principles and Aplications”, John Wiley & Sons, 2005.
[4] M. Petrou, P. G. Sevilla, “Image processing: Dealing with Texture”, John Wiley & Sons, 2006.
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Matematika u tehnici