ANALIZA KATASTROFALNIH DOGAĐAJA U 2017. GODINI I NJIHOV UTICAJ NA OSIGURANJE

  • Nikola Vuković
Ključne reči: katastrofalan događaj, osiguranje

Apstrakt

Katastrofalni događaji svake godine izazovu veliki broj materijalnih šteta, kao posledicu imaju veliki broj ljudskih žrtava i veoma negativno utiču na ekonomiju država. Da bi se neki događaj klasifikovao u osiguranju kao katastrofalan, potrebno je da određeni parametri dostignu određene vrednosti. Parametri koji se uzimaju u obzir prilikom ocene da li je neki događaj katastrofalan jesu suma osiguranja, ukupni gubici i broj žrtava.

Reference

[1] D. Mrkšić, Z. Petrović, K. Ivančević: „Pravo osiguranja“, Beograd , 2006.
[2] V. Avdalović: „Principi osiguranja“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
[3] V. Avdalović, Đ. Ćosić, S. Avdalović: „Upravljanje rizikom u osiguranju“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
Objavljeno
2019-01-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment