UPOTREBA SAP ERP SISTEMA NA PRIMERU KOMPANIJE ZA PRODAJU BICIKALA

  • Nina Radaković
Ključne reči: ERP sistemi, SAP ERP, integrisani informacioni sistemi

Apstrakt

Dat je uvid u funkcionalnosti i module ERP sistema. Opisan je postupak rešavanja studije sluča­ja jednog od modula SAP ERP sistema, na primeru kom­panije „Global Bike”. Nakon toga, izvršena je analiza radova koji su istraživali uticaj primene ERP sistema na poslovne performanse kompanije.

Reference

[1] A. Ullah, R. Baharun and M. Yasir, "Overview of Enterprise Resource Planning (ERP)," Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2018.
[2] A. Taleghani and M. Taleghani, "ERP Modules," 2020.
[3] SAP, "SAP," [Online]. Available: https://www.sap.com/westbalkans/index.html.
[4] S. Magal, S. Weidner and J. Word, "Global Bike Inc.," 2014.
[5] B. Wagner and S. Weidner, "Sales and Distribution (SD)," 2019.
[6] M. Zulqarnain, S. Akram and N. Akram , "The Business Case Of SAP-ERP System Implementation In The Big Engineering Company (TBEC)," 2019.
[7] B. Bavarsad, "Determinants and Consequences of Implementation Enterprise Re- source Planning System on Financial performance," Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, 2013.
[8] D. Petrović Rejman, "ERP sistemi u funkciji unapređenja kvaliteta poslovanja," 2016.
Objavljeno
2021-10-10
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema