ЗНАЧАЈ И УЛОГА ТЕХНИЧКОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ

  • Драгана Вујичић
Ključne reči: техничко законодавство, оцјењивање усаглашености, инфраструктура квалитета

Apstrakt

У раду су дата основна објаш­њења везана за појам техничког законодавства, са посебним освртом на техничко законодавство ЕУ. Детаљно су објашњени Нови и Глобални приступ. Анализирана је инфраструктура квалитета и ниво техничког законодавства у Републици Србији.

Reference

[1] Јовишевић В, Боројевић С, 2010, Стандардизација и индустријска легислатива, Бања Лука
[2] Митровић Р, Поповић П, 2009, Оцењивање усаглашености производа – развој инфраструктуре, Београд
[3] Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године
[4] Поповић П, Митровић Р, Јелић М, 2011, Развој националне инфраструктуре квалитета, Београд
[5] Поповић П, 2010, Акредитација и оцењивање усаглашености, Београд
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu