UTICAJ KARAKTERISTIKA LIČNOSTI NA ZADOVOLJSTVO POSLOM

  • Jana Simić
Ključne reči: Zadovoljstvo poslom, karakteristike ličnosti, dimenzije ličnosti, pol, starost

Apstrakt

Osnovni cilj istraživanja jeste da se utvrdi postojanje uticaja karakteristika ličnosti na gene­ralno zadovoljstvo poslom, Navedena povezanost se ispi­tivala kod muškaraca i kod žena sa razlikama u starosnoj dobi (uzrast ispitanika je od 25 do 60 godina), a uzorak je brojao 95 ispitanika. Ovo istraživanje je sprovedeno u bankarskom sektoru. U ovom istraživanju korištena su dva upitnika: Spektorova skala za merenje zadovoljstva poslom za varijablu zadovoljstvo poslom i instrument Inventar Velikih pet za ispitivanje dimenzija ličnosti. Do­bijene informacije su obrađene u statističkom programu SPSS. Analizom rezultata upitnika, utvrđeno je postojanje uticaja kod pojedinih dimenzija ličnosti među kojima je dominantna prijatnost, ali i slabost uticaja određenih dimenzija ličnosti među kojima su neuroticizam i otvo­renost ka novim iskustvima. Pored toga, potvrđeni su i elementi uticaja starosti na zadovoljstvo poslom, a potvr­đena je i pretpostavka da polne razlike nemaju veliki uticaj na zadovoljstvo poslom.

Reference

1) Janjić I., Ilić Đ. (2019), Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri. Internet adresa članka: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-816X/2019/2334-816X1901049J.pdf
2) Judge, Т. Heller, D. and Mount, M. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 530-541.
3) Milanović V., Dragičević-Radičević T. (2020) Odnosi između zadovoljstva komunikacijom, zadovoljstva poslom i postignuća na poslu – pregled važnijih empirijskih istraživanja od 1970.godine. Communication and Media XIV (46) 89–120 © 2019
4) Panian, Ž.; Klepac, G. (2003) Poslovna inteligencija, Masmedia, Zagreb.
5) Hedrih, V., (2009). Profesionalna interesovanja i osobine ličnosti, Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, Godišnjak za psihologiju, vol 6, No 8.
6) Spector. (1996). Theories of employee motivation
7) Osnove industrijsk psihologije(2012) Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju
8) Osnove psihologije ličnosti (2013) Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju.
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment