UTICAJ NEMATERIJALNE MOTIVACIJE NA STEPEN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

  • Jovana Kulizić
Ključne reči: Nematerijalna motivacija, zadovoljstvo poslom, zaposleni, organizacija

Apstrakt

U radu je prikazan uticaj nemateri­jalne motivacije na stepen zadovoljstva zaposlenih, na osnovu kojih se predlažu mere unapređenja.

Reference

[1] I. Janjić, Đ. Ilić, “Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri,” Trendovi u poslovanju, p. 51, 2019.
[2] M. Frančesko, B. Mirković, Organizaciono ponašanje: Moć poznavanja organizacionog ponašanja, Novi Sad: PROMETEJ, 2009.
[3] F. Bahtrijarević - Šiber, Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb: Golden Marketing, 1999.
[4] B. Ratković - Njegovan, Organizaciona socijalizacija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2015.
[5] N.Janićijević, Organizciono ponašanje, Beograd: DATA STATUS, 2008.
[6] P.E.Spector, Job satisfaction: Application, asses-sment, causes and consequeces, London: Sage, 1997.
[7] F. Luthans, Organisational Behaviour, Boston: Irwin McGrawHill, 1998.
[8] M. Jelić, Menadžment poslovnog sistema, Banja Luka: MPower, 2005.
[9] M.Martinović, Z.Tanasković, Menadžment ljudskih resursa, Užice: Visoka poslovna tehnička škola strukovnih studija, 2014.
[10] J.Đ. Boljanović, Ž. S. Pavić, Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Beograd: Mladost Grup, 2011.
[11] L.R.Mathis,H.J.Jackson, Human Resourse Management, Chapter One: Changing Nature of Human Resourse Management, Eleventh Edition, 2004.
Objavljeno
2021-10-06
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment