UTICAJ SISTEMA NAGRAĐIVANJA NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH

  • Anja Florin
Ključne reči: sistem nagrađivanja, motivacija, zaposleni, organizacija

Apstrakt

U radu se analizira uticaj sistema nagrađivanja na motivaciju zaposlenih, na osnovu kojih se predlažu mere unapređenja.

Reference

[1] F. Bahtrijarević-Šiber, Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb: Golden Marketing, 1999.
[2] M. Amstrong, A Handbook of Human resource Management Practice (8th Edition), London: Kogan Page, 2001.
[3] M. Frančesko, B. Mirković, Organizaciono ponašanje : Moćpoznavanja organizacionog ponašanja, Novi Sad: Novi Sad : Prometej, 2009.
[4] S. Čerović, Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu, Beograd, 2013.
[5] D. Vujić, Psihologija rada : Čovek i rad u savremenom poslovnom okruženju, Novi Sad, 2010.
[6] B. Mašić, Menadžment, Loznica: Beograd : Mladost Grup, 2010.
[7] Ž. Kulić, M. Vasić, Menadžment ljudskih resursa, Banja Luka: Zavod distrofičara, 2007.
[8] G. B. Jovanović, S.A. Božilović, “Motivacija i politika upravljanja ljudskim resursima u organizaciji,” Tehnika menadžment 67, pp. 117-125, 2017.
[9] R. Lončarević, Menadžment, Beograd: Univerzitet Singidunum, 2006.
[10] J. Đ. Boljanović, Ž. S. Pavić, Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Loznica: Beograd : Mladost Grup, 2011.
Objavljeno
2021-10-05
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment