ENTERIJERNO UREĐENJE REVITALIZOVANOG OBJEKTA U ULICI SANTE LUSIE 17, MADRID, ŠPANIJA

  • Irena Čičonoska
Ključne reči: uređenje enteirjera, kontekst, koncept, arhitektura, savremeni dizajn

Apstrakt

U cilju kompletne rehabilitacije ob­jekta urađeno je enterijerno uređenje. Rad sadrži prikaz istraživačkog i projektantskog procesa rada, koji proizila­ze jedan iz drugog. Istraživački deo se bavi analizom rehabilitovanih građevina kao i svih parametara vezanih za zadat postojeći objekat i predstavlja osnovnu podlogu projektantske koncepcije. Projektantski deo rada opisuje program i koncept i podrazumeva tehničke crteže i 3D prikaze.

Reference

[1] Petrović M., Keković A.: „Savremeni principi intervencija na spoljašnjim i unutrašnjim delovima spomenika graditeljskog nasleđa“. Zbornik Građevinsko-arhitektonskog fakulteta 2010, str. 125-155
[2] Petermans, A. (2013). Dizajn za iskustvo u modnoj industriji: strategije suočavanja u doba homogenizacije. Univerzitet Hasselt. Arhitektonskoumetnički fakultet. Belgija.
[3] Jaime Santa Cruz Astorqui's : doktorske teze : Istraživanje pri politehničkom univerzitetu u Madridu na temu : ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID, Madrid 2012, str.77 – 102
Objavljeno
2021-10-04