РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТВРЂАВЕ ,,ЂУРЂЕВ ГРАД'' У ЗВОРНИКУ

  • Љубица Стевановић
Ključne reči: ревитализација, валоризација, тврђава

Apstrakt

Предмет рада је валоризација, предлог обнове и заштите са предлогом ревита­лизације тврђаве Ђурђев град у Зворнику. Циљ рада је проналажење одговарајућег модела очувања и заш­тите материјала и конструкције, функционалних вредности, као и истицање културолошких, амбијен­талних и естетских вредности. Овим решењем указују се аспекти ревитализације који би омогућили побољшање функције објекта, истакли његов турис­тички потенцијал, и активно га укључили у савремене токове.

Reference

[1] Сладић Мирјана, (2016/2017), Градитељско наслеђе, очување и заштита 2, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, Република Србија
[2] Мазалић Ђого, (1956), Зворник (Звоник) стари град на Дрини (Крај), Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине, Сарајево, Босна и Херцеговина
Objavljeno
2021-10-04