МЕРЕ ЗЕ ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПРЕДУЗЕЋА „ЕУРО ЛИДЕР“ ДОО- ЖБЕВАЦ

  • Стефан Младеновић
  • Павле Гладовић
Ključne reči: Систем квалитета, друмски транспорт

Apstrakt

Основни циљ израде овог рада јесте упознавање начина пословања транспорта, и да се кроз анализу возног парка уоче недостаци у пословању овог предузећа и предложе мере за превазилажење тих проблема. Потребно је анализи­рати организациону структуру, структуру возног парка, обрадити финансијске резултате, како би се уочили недостаци и самим тим предложиле мере које ће довести до успешног пословања предузећа.

Reference

[1] Гладовић П. „Технологија друмског саобраћаја“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2013. Година
[2] Документација аутотранспортног предузећа „Еуро Лидер”
[3] Гладовић П. „Систем квалитета у друмском транспорту “, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012. Година
[4] Гладовић П. „Организација друмског саобраћаја “, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014. Година
Objavljeno
2018-12-21
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo