UTICAJ REGULACIJE NAPONA NA RAD DISTANTNE ZAŠTITE

  • Marina Mitrović
Ključne reči: zaštita električnih mreža, distantna zaštita, savremena rešenja distantne zaštite, regulacija napona, regulacioni transformatori

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je primer kroz koji se razmatra uticaj regulacije napona i različiti efekti na distantnu zaštitu. Da bi se obezbedila kvalitetna isporuka električne energije, električna mreža mora da bude izgrađena tako da i pri najvećim opterećenjima može da obavlja svoju funkciju, sem toga mora da bude otporna na kvarove i poremećaje, tj. da ih dovoljno brzo eliminiše i smanji trajanje prekida napajanja na ekonom­ski opravdanu meru. U radu su navedene i objašnjene vrste zaštite vodova, moderna rešenja distantne zaštite, pojedinosti regulacionih transformatora, i data analiza primera.

Reference

[1] Miroslav D. Nimrihter: Elektrodistributivni sistemi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[2] Duško Bekut: Relejna zaštita, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2009.
[3] Demetrios A. Tziouvaras, Simon R. Chano, Jean-Luc Chaneliere, Juergen Holbach, Silvia Moroni, Mohindar S. Sachdev, Constantine E. Zavolas: Modern Distance Protection; Functions and Applications, CIGRE publication, 2008.
[4] Vladimir Strezoski: Analiza elektroenergetskih sistema, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
[5] Goran S. Švenda: Osnovi elektroenergetike: Matematički modeli i proračuni, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo