SISTEM ZA UPRAVLJANJE DISTRIBUIRANIM IZVORIMA ENERGIJE OD STRANE KRAJNJIH POTROŠAČA

  • Filip Filipović
Ključne reči: Distribuirani sistem za upravljanje resursima, distribuirani izvori energije, Prosumer-i

Apstrakt

Sa razvojom tehnologije dolazi do nastanka distribuiranih izvora energije (DER) što dovodi do potrebe za nastankom aplikacija za upravljanje i nadzor koje se nazivaju distribuirani sistemi za uprav­ljanje resursima (DERMS). Sa padom cene distribuiranih izvora energije u koje spadaju solarni paneli i baterije dolazi do nastanka prosumer-a. Prosumer predstavlja potrošača koji poseduje DER, što znači da je to potrošač koji u isto vreme i proizvodi i troši električnu energiju. Ovaj rad je baziran na aplikaciji za upravljnje solarnih panela i baterija od strane prosumer-a. Korisnik aplikacije nakon prijavljivanja na servis ima pristup informacijama o trenutnom radu solarnih panela i baterija kao i o trenutnoj potrošnji. Korisnik takođe može da ima pristup istorijskim podacima rada kao i da izvršava manuelno komandovanje solarnih panela ili da pokrene postupak optimizacije sa ciljem ostvarenja što boljih rezultata rada solarnih panela i baterije.

Reference

[1] John Twidell, Tony Weir: Renewable Energy Resources, Third Edition, 2015.
[2] D. Yogi Goswami, Frank Kreith: Energy Efficiency and Renewable Energy Handbook, Second Edition, 2016.
[3] Roberto Rodriguez Labastida, Peter Asmus, Brett Feldman: Navigant Research, Distributed Energy Resources Management Systems, 2018.
[4] docs.microsoft.com: Visual Studio 2019 Release Notes, 2021.
[5] Flanagan David: JavaScript – The definitive guide (7 ed.), 2020.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo