RAZVOJ APLIKACIJE ZA AŽURIRANJE MODELA ELEKTROENERGETSKE MREŽE U OKVIRU CLOUD OKRUŽENJA

  • Bogdan Kovačev
Ključne reči: NMS, Cloud, Azure, mikroservisi, elektroenergetski sistem

Apstrakt

Ovaj rad bavi se kreiranjem aplikacije za ažuriranje modela elektroenergetske mreže u Cloud okruženju korišćenjem Azure Service Fabric platformu. U radu su takođe izvršena i testiranja vremena akcije dodavanja novih entiteta u model mreže za različiti broj klijenata kako monolitne aplikacije, tako i aplikacije implementirane u Cloud okruženju.

Reference

[1] Haishi Bai, Programming Microsoft Azure Service Fabric, 2016..
[2] M.Simonović, Tehnologija Cloud Computing-a, Univerzitet Singidunum, 2013.
[3] Haishi Bai, Programming Microsoft Azure Service Fabric, 2nd Edition, 2018.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo