PREDLOG REŠENJA ZA MONITORING STANJA ASINHRONOG MOTORA

  • Marko Živković
  • Dejan Jerkan
Ključne reči: Asinhroni motor, elektromotorni pogoni, monitoring, mikrokontroler ESP32, server, operater

Apstrakt

U radu je dat predlog za monitoring asinhronog motora koji je realizovan mikrokontrolerom ESP32, koji merene i obrađene podatke šalje ka serveru. Obrađeni podaci se čuvaju na serveru i prikazuju se operateru koji može da prati stanje asinhronog motora i uvidi da li postoji potencijalni kvar u elektromotornom pogonu.

Reference

[1] Vladan Vučković, „Električni pogoni“ , Akademska misao, 2002.
[2] Slobodan N. Vukosavić, „Električne mašine“ , Akademska misao, 2010.
[3] Emil Levi, Vladan Vučković, Vladimir Strezoski, „Elektroenergetski pretvarači“, FTN Izdavaštvo, 2013.
[4] Vladislav Teodorović, „Električke pogonske mašine I“, HORIZONT Beograd, 1967.
[5] Strahil J. Guševac, „Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona“, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2014.
Objavljeno
2021-07-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo