ПРИМЈЕНА СОФТВЕРСКИХ АЛАТА ЗА ПРОРАЧУН НАПАЈАЊА СОЛАРНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУЋЕ У ДВОРОВИМА

  • Зоран Вуковић
  • Владимир Катић
Ključne reči: Соларна електрана, Фотонапонски системи, Соларни панели

Apstrakt

У раду је уопштено речено о обновљивим изворима енергије и њиховој подјели. Након тога је дат већи значај соларног енергији и фотонапонским соларним системима. Израчуната je производња соларне електране и упоређена са потрошњом домаћинства. Одрађен је модел фотона­понске електране у матлаб Симулинк окружењу уз помоћ којег су добијени одзиви произведене снаге. Извршена је дискусија резултата, гдје су упоређени резултати добијени мјерењем и симулацијом.

Reference

[1] Ч. Зељковић, „Обновљиви извори енергије – соларна енергетика“, Универзитет у Бањој Луци и Академска мисао, Бања Лука и Београд, 2018.
[2] А. Гавриловић, В. Катић, „Преглед расположивих софтвера за соларне електране“, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад, Год. 34, Бр. 3, 2019.
[3] https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/docs/starting
[4] https://www.homerenergy.com
[5] https://www.mathworks.com
[6] https://k2-systems.com/en/base-3
Objavljeno
2021-07-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo