SNAGE U SLOŽENOPERIODIČNIM REŽIMIMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

  • Vladimir Olear
  • Dejan Jerkan
Ključne reči: EES, kvalitet električne energije, Furijeova analiza, viši harmonici

Apstrakt

U radu su definisane snage u prostope­riodičnom režimu, a zatim i u složenoperiodičnom režimu. Dati su izrazi za aktivnu, reaktivnu, prividnu i snagu deformacije. Programski paket Matlab je iskorišćen kako bi se pomoću modela realanog pogona u složeno­periodičnom režimu uporedili rezultati simulacija sa računskim rezultatima, shodno priloženim definicijama.

Reference

[1] [Branimir D. Reljin, Teorija električnih kola II, rešavanje kola u frekvencijskom domenu, Akademska misao 2009 Beograd.]
[2] V.Katic: "Energetski elektronski pretvaraci kao izvori viših harmonika u distributivnoj mreži – I deo", Studija za SOUR Elektrovojvodina, Novi Sad, mart 1990.
[3] V.Katic: “Kvalitet elektricne energije – viši harmonici”, Monografija, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehnickih nauka, Edicija Tehnicke nauke - Monografije, Br. 6, Novi Sad, 2002.
[4] F.Martzloff, T.Gruzs: "Power Quality Site Surveys: Facts, Fiction and Fallacies", IEEE Tran. on Industry Applic., Vol.24, No.6, Nov./Dec. 1988, pp.1005-1018.
Objavljeno
2021-07-01
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo