PLANIRANJE RESURSA PREDUZEĆA – ERP SISTEM

  • Maša Škorić
Ključne reči: Poslovni sistemi, planiranje resursa preduzeća, planiranje i kontrola proizvodnje

Apstrakt

Planiranje resursa preduzeća je sistem (ERP sistem) koji omogućava menadžerima preduzeća da predviđaju, planiraju, kontrolišu, mere i analiziraju sve resurse poslovnog sistema. U radu je prikazana struktura ERP sistema, uloga, mogućnosti uvođenja i očekivani rezultati primene.  Posebno je prikazan SAP ERP sistem i njegova uloga u planiranju resursa u poslovnim organizacijama.

Reference

[1] Zelenović Dragutin: ,,Upravljanje proizvodnim sistemima“, FTN Izdavalaštvo, Novi Sad, 2004.
[2] Zelenović Dragutin: ,,Projektovanje proizvodnih sistema - tokovi materijala“, FTN Izdavalaštvo, Novi Sad, 2003.
[3] Zelenović Dragutin, Ćosić Ilija, Maksimović Rado, Maksimović Aleksandar: ,,Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema - pojedinačni prilaz“, FTN Izdavalaštvo, Novi Sad, 2003.
[4] Tešić Zdravko: ,,Prilog razvoju opšteg modela sistema za upravljanje procesima rada industrijskih preduzeća“, doktorska disertacija, FTN Novi Sad, 2006.
[5] SAP – ERP: Production planning and execution, SAP PRESS, Waldorf, 2010, 2020.
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment