UPOTREBA GRAPHQL TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ VEB APLIKACIJA

  • Mihailo Mandić
  • Milan Vidaković
Ključne reči: GraphQL, Java, Spring, Veb aplikacija

Apstrakt

Ovaj rad opisuje implementaciju GraphQL tehnologije, u obliku veb aplikacije za prodaju polovnih automobila. U radu su date osnove GraphQL-a, specifikacija rešenja koja je predstavljena UML dijagramima kao i najvažniji implementacioni delovi sa klijentske i serverske strane. Klijentski deo aplikacije je rađen uz pomoć Angular okruženja i Apollo klijenta. Serverski deo je pisan u programskom jeziku Java i korišćen je Spring framework.

Reference

[1] Why GraphQL? https://engineering.fb.com/core-data/graphql-a-data-query-language/, Oktobar 2020.
[2] Schema definition language https://graphql.org/learn/schema/#type-language, Oktobar 2020.
[3] Root operation types https://spec.graphql.org/June2018/#sec-Root-Operation-Types, Oktobar 2020.
[4] GraphQL error handling, https://medium.com/better-practices/rest-soap-graphql-gesundheit-6544053f65cf,
Oktobar 2020.
[5] REST formats,
http://help.arcgis.com/en/businessanalyst/apis/rest/reference/outputFormats.html, Oktobar 2020.
[6] GraphQL Java Kickstart, https://github.com/graphql-java-kickstart/graphql-java-tools, https://www.graphql-java-kickstart.com/tools/, Oktobar 2020.
[7] Naming conventions, https://www.baeldung.com/spring-graphql#3-root-query-resolver, Oktobar 2020.
Objavljeno
2021-06-26
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo