РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНОГ НАСЕЉА ГОДИЊЕ – ЗАСЕЛАК ЛЕКОВИЋИ

  • Никола Бајовић
Ključne reči: Ревитализација Годиња, Рурална насеља, Одрживи развој

Apstrakt

Рурална насеља у Црној Гори
заузимају значајан дио територије, као такви
представљају значајан сегмент у очувању
идентитета културе, а имају и битну улогу у
развојном потенцијалу државе.
Циљ рада је да се системским истраживањем,
дедуктивном методом, анализом различитих
ставова, детерминише типологија, свеобухватна
проблематика руралних насеља и понуди јединствено
рјешење у будућем развоју. Тема овог рада је на
једном мјесту приказати и препознати, ограничења,
могућности, могући правац ревитализације и обнове
једног типичног руралног насеља Црмничке регије,
насеља Годиња и оживјети га новим савременим
облицима привређивања.
Након спроведене анализе изнијете су и
компаративне предности руралних насеља, тако
посебну пажњу у њиховом даљем развоју треба
обратити на: очување квалитета природног
пејзажа, унапређења квалитета туристичке понуде,
активирање и ревитализацију пољопривреде и
активирање непосредног планинског залеђа у сврху
туристичког развоја. Неспорно је да рурални
простори Црне Горе имају потенцијала да прерасту у
развијене средине уз адекване стратегије одрживог
руралног развоја што би свакако утицало на
цјелокупни развој Црне Горе.

Reference

[1] Бакић Р., Д.М., „Насеља у простору“, Филозофски факултет, Никшић, 2009.
[2] „Закон о територијалној организацији Црне Горе“, Министарство одрживог развоја и туризма, Подгорица, 2014.
[3] Закон о јединственој евиденцији и регистру просторних јединица, Подгорица, 2014.
Objavljeno
2021-10-03