AНАЛИЗА СТАЊА ПРЕМЕРА И КАТАСТРА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

  • Stefan Miloš Lazarević Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Dušan Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Premer, katastar

Apstrakt

У овом раду је презентовано истраживање које се односи на анализу премера и катастра у општини Богатић. Циљ истраживања је да се утврди у којој мери катастарска евиденција општине Богатић може да одговори реалним потребама, како грађана, тако и осталих структура друштва.

Reference

[1] Трифковић М., Маринковић Г. Одабрана поглавља из катастра непокретности, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
[2] Брошура Републичко геодетског завода, Београд, 2015.
[3] Петров Б., Лазић Ј. Анализа стања премера и делатности катастра на подручју политичких општина Зрењанин, Житиште и Сечањ, Зборник радова Факултета техничких наука, 2021, 5/2021, 970-973.
[4] Миладиновић М., Госпавић З., Два века развоја геодетског инжењерства Србије, Грађевински факултет у Београду, 2010.
[5] Јоксић Д., Фотограметрија, Завод за уџбенике и наставна средства у Београду, Београд, 1990.
[6] Миладиновић М., Геодетски планови, Грађевински факултет у Београду, Београд, 2005.
[7] Марошан С., Дефинисање вредносног оквира за оцену земљишних комасационих система, докторска дисертација, Грађевински факултет у Београду, 2013.
[8] Докумантација Службе за катастар непокретности Богатић.
[9] https://www.rgz.gov.rs (приступ 22.02.2021)
Objavljeno
2021-10-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo