MULTIFUNKCIONALNA REVITALIZACIJA FABRIKE TEKSTILA „CVETA DABIĆ” U UŽICU

  • Nataša Bošković
Ključne reči: multifunkcionalni prostor, revitalizacija, fabrika

Apstrakt

Ovaj rad istražuje pojam multifunk­cionalne revitalizacije, analizirajući napušteni fabrički kompleks tekstilne industrije Cveta Dabić koja se nalazi u Užicu. Izvršena je analiza razvoja fabrike kroz istoriju nakon čega se vrši transformacija kompleksa u svrhu funkcionalne iskorišćenosti i adekvatne prenamene pros­tora. Zbog toga je prostor podeljen na nekoliko segme­nata koji su međusobno povezani. To su: sportsko- rekrе­аtivna hala, javna garaža, objekat kulture, multifunkcio­nalna tržnica, poslovni i kreativni prostor sa komerci­jalnim sadržajima i igraonica.

Reference

[1] Sladić, M. Graditeljsko nasleđe, očuvanje i zaštita 2, skripte sa predavanja, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[2] Brandil, J. & Vejre, H. Multifunctional landscapes: motives, concepts and perceptional, 2004.
[3] Cizler, J. Industrijsko nasleđe kao potencijal za razvoj grada - reaktivacija neiskorićenih industrijskih objekata u Pančevu, 2011.
[4] Spasojević A. & Glučević M. Prva užička tkačka radionica od ideje do realizacije, Vek elektrifikacije Užica, 2000.
Objavljeno
2021-04-07