PRISTUPAČNOST JAVNIH PROSTORA NA PRIMERU UNIVERZITETSKOG KAMPUSA U NOVOM SADU

  • Sara Stanić
  • Ljiljana Vukajlov
Ključne reči: Pristupačnost javnih površina, univerzalni dizajn, inkluzija

Apstrakt

Pristupačni javni prostori predstav­ljaju osovinu stvaranja zdravog društvenog sistema. Pri­menom principa univerzalnog dizajna na javnim površi­nama ostvaruje se integracija svih grupa građana u društvo i na taj način se izbegava diskriminacija istih. Predmet istraživanja smešten je u kontekst savremenog čoveka i promena koje su se događale u svim aspektima života ostavljajući značajan uticaj na svakodnevno funkci­onisanje stanovnika. Rad se fokusira na adaptaciju urba­nističkih elemenata obuhvatajući različite potrebe, mo­gućnosti i navike modernog čoveka, u cilju obezbeđivanja uslova za stvaranje inkluzivnog društva bez diskrimi­nacija.

Reference

[1] http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/History-of-UD/ (pristupljeno u septembru 2020. godine)
[2] http://noois.rs/dokumenta-publikacije/113-usvojeni-zakoni/176-zakon-o-sprecavanju-diskriminacije-osoba-sa-invaliditetom (pristupljeno u septembru 2020. godine)
[3] https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud /udprinciplestext.htm (pristupljeno u oktobru 2020. godine)
[4] https://www.asla.org/2018awards/455654-Tongva_Park_And_Ken_Genser.html (pristupljeno u oktobru 2020. godine)
Objavljeno
2021-04-05